Sazebník úhrad

Kolik zaplatíte u nás v Domově za bydlení, stravování a základní služby?
Směrnice č. 38 O výši a způsobu úhrady za poskytnutí sociální služby (sazebník služeb) s ilustrativními obrázky k dispozici v sekci Ke stažení.
Sazebník též uveden v INFO BROŽUŘE ve zjednodušené podobě s ilustrativními obrázky k dispozici v sekci Ke stažení.

Ubytování

Od 1.3.2024  zaplatí obyvatel úhradu za ubytování: 305,- Kč za den
Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

Stravování

Od 1.1.2023  zaplatí obyvatel úhradu za stravování: 235,- Kč za den
Stravování je obyvatelům poskytováno 4x denně, diabetikům 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, diabetikům 2.večeře) v souladu se zásadami správné výživy včetně zajištění pitného režimu formou čaje, hygienickými předpisy a to tak, že úhrada obyvatele činí:

Náklady na stravování – za potraviny a provozní náklady od 1. 1. 2023

typ a druh stravyrozložení nákladů v %náklady potravin v Kčprovozní náklady v Kčnáklady celkem v Kč
Normální a dietní strava100,00120,00115,00235,00
z toho 
snídaně23,8326,0030,0056,00
oběd37,4550,0038,0088,00
svačina13,6217,0015,0032,00
večeře I.25,1027,0032,0059,00
Diabetická a výživná (bílkovinová) strava100,00120,00115,00235,00
z toho 
snídaně21,7025,00 26,0051,00
oběd37,4550,0038,0088,00
svačina11,9113,0015,0028,00
večeře I.20,4324,0024,0048,00
večeře II.8,518,0012,0020,00

V případě pobytu mimo Domov při dodržení Směrnice č. 20 O pravidlech pro způsob oznamování pobytu mimo Domov a odhlašování stravy obyvatel za stravu neplatí, tzn. dle volby obyvatele je mu za každé neodebrané jídlo vrácena příslušná částka případně vydán potravinový balíček. Při pobytu obyvatele mimo Domov po dobu jednoho a více kalendářních dnů se obyvateli za každý celý kalendářní den nepřítomnosti vrací formou vratky denina měsíčních nákladů na potraviny ( plná úhrada ) nebo měsíční skutečně uhrazené náklady na potraviny ( ponížená úhrada u obyvatel, kteří nedosáhnou na plnou tedy stanovenou úhradu ). Provozní náklady platí obyvatel vždy.

Mobilním obyvatelům je strava podávána ve společných jídelnách, imobilním je dovážena do pokojů. Způsob podávání stravy v je možné přizpůsobit individuálním potřebám a přáním obyvatele.

PEG. V případě výživy formou PEG (Perkutánní endoskopická gatsrostomie) je strava podávána v intervalech stanovených lékařem, nejčastěji to bývá po 2 – 3 hodinách. Domov v takovém případě zajišťuje lékařem předepsanou kompletní a vyváženou stravu vhodnou při výživě pomocí PEG. Obyvateli je v takovém případě standardní strava odhlášena v plném rozsahu, tedy za ni neplatí.

Péče

Domov dále poskytuje obyvatelům, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rozsah těchto činností je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších změn.

Obyvatel zaplatí za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn (viz sekce Ke stažení ).

Pokud obyvatel nepobírá příspěvek na péči a dle sociálního šetření sociální pracovnice zařízení mu příspěvek na péči nenáleží (vzhledem k cílové skupině by se tak teoreticky mohlo jednat pouze o jednoho z manželů, který nepatří do cílové skupiny, ale doprovází partnera, jenž do cílové skupiny patří), zaplatí za ty shora uvedené služby, které čerpá, paušální měsíční částkou sjednanou ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby dle § 91 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn dle Směrnice č. 38 O výši a způsobu úhrad za poskytnutí sociální služby (sazebník služeb).

Způsob výpočtu vratek z příspěvky na péči za dobu, kdy je obyvatel mimo Domov, je podrobně uveden ve Směrnici č. 38 O výši a způsobu úhrady za poskytnutí sociální služby (sazebník služeb), k dispozici v sekci Ke stažení.

V souladu se shora označeným zákonem musí obyvateli po zaplacení za ubytování a stravování zbýt částka ve výši 15% celkového jeho příjmu.

Pokud by obyvateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží.

Na úhradách obyvatel za ubytování, stravu a u obyvatel bez příspěvku i za péči se mohou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn, podílet i blízcí příbuzní obyvatele nebo jakákoli fyzická či právnická osoba, se kterou Domov sepíše Dohodu o finanční spoluúčasti. O způsobu plateb a jejich výší bude každý nově příchozí a stejně tak i každý zájemce příp. jeho opatrovník či jejich blízcí podrobně informováni.

Do celkového příjmu obyvatele se nezapočítává příspěvek na péči vyplácený místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Příspěvek na péči v rámci EU

Pokud obyvatel nepobírá příspěvek na péči, neboť je občanem členského státu EU a nesplňuje podmínky pro nárok na přiznání příspěvku na péči v České republice, ale na základě sociálního šetření kompetentního zaměstnance Domova bylo zjištěno, že jeho zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, poskytovatel zajistí úkony péče za úhradu následovně.

1) Obyvatel, u něhož je předpoklad, že příspěvek na péči bude v průběhu času přiznán, v paušální částce ve výši 4 400 Kč měsíčně. V případě přiznání příspěvku (obdobného příspěvku na péči) členským státem EU a zpětného vyplacení bude úhrada za úkony péče do té doby uhrazená obyvatelem z vlastních zdrojů vrácena. Obyvatel, jemuž je přiznán a vyplácen příspěvek na péči (obdobný příspěvek na péči) členským státem EU, hradí úkony péče ve výši celého přiznaného příspěvku, výše příspěvku se tedy nepřepočítává na výši příspěvku daného stupně v ČR.

2) Obyvatel, u něhož není předpoklad, že příspěvek na péči bude v průběhu času přiznán (mateřský stát příspěvek neposkytne, protože tato dávka v daném státě neexistuje) v paušální částce odpovídající stupni závislosti na pomoci jiného dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v účinném znění dle závěru sociálního šetření realizovaného kompetentním zaměstnancem Domova.