Základní info, poslání a cíle

Domov se zvláštním režimem “MATYÁŠ” v Nejdku, příspěvková organizace – základní údaje
Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, www.kr-karlovarsky.cz
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni: oddíl Pr, vložka 509
Registrace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: rozhodnutí KÚ Karlovarského kraje č.j.: 929/SZ/07 ze dne 13.6.2007
IČ: 71175229 ID: j4eki7h


Služba je poskytována za finanční podpory zřizovatele – provozní příspěvek z dotace od zřizovatele.
Příjemce příspěvku je povinen propagovat projekt zřizovatele ,,Živý kraj” – www.zivykraj.cz.
Formulář Sociální šetření a jiný kontakt se zájemcem, s nímž pracuje sociální pracovnice Domova a do něhož jsou promítnuty RKSS, k nahlédnutí zde.

Kapacita k 1.7.2024: 72 lůžek – ponižování z původních 105 lůžek na 72 z důvodu REKO, po ukončení díla v roce 2025/26 (doufejme) – plánovaná konečná kapacita 84 klientů
Počet zaměstnanců k 1.7.2024: 70
Obložnost: kapacita stále naplněna, volné lůžko toliko po uvolnění do nástupu čekatele (čekatel = zájemce z pořadníku Domova) – postup zájemce viz Podmínky přijetí nebo Aktualita ze dne 22.6.2018

Posláním Domova je

poskytování komplexních celodenních sociálních služeb dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči včetně služeb, které jim nemohou být v jejich vlastním domově poskytovány a

vytváření klidného, bezpečného a přátelského prostředí s podporou a respektem k individualitě a důstojnosti obyvatel Domova, jejich přáním, možnosti volby a rozhodování.             

Cílem Domova (tedy to, o co se každodenní činností snažíme)  zejména je

zajistit obyvateli kvalitní sociální a ošetřovatelskou péči prostřednictvím kvalifikovaného personálu – viz personální a organizační zajištění sociální služby,  jasně dané kompetence,  dodržování níže uvedených zásad a etických kodexů, naplňování individuálního plánu obyvatele (dále jen IP), dodržování právních předpisů a vnitřních norem Domova

snažit se naplňovat jednotlivé potřeby a přání obyvatele individuálním přístupem a péčí – viz IP (průběh plnění osobních cílů, realizace a hodnocení plánu péče )

motivovat obyvatele k aktivnímu zapojování do péče o svoji osobu, do aktivního života prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností -viz.IP (průběh plnění osobních cílů, realizace a hodnocení plánu  péče,  záznamy a  hodnocení)

přizpůsobovat poskytovanou službu aktuálním potřebám obyvatele – viz. IP (cíle, plán péče, záznamy a hodnocení)

podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků  přínosného  pro péči o obyvatele dané cílové skupiny – viz profesní rozvoj zaměstnanců, individuální vzdělávací plány, vzdělávací plány organizace

vytvářet bezpečného a důstojného zázemí pro obyvatele -viz IP, dotazníky jako zdroj info, rozvojové plány organizace

udržovat kontaktů obyvatele se společností, s rodinou a dalšími blízkými osobami a tím snižování rizika sociálního vyloučení – viz  IP (plán péče a jeho realizace)

Rozvojovým  cílem Domova bylo  pořízení novostavby pro cca 110 klientů  odpovídající ve všech směrech cílové skupině a materiálním požadavkům MPSV, tj. s jednolůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím, s odpovídajícím zázemím pro personál i rodiny klientů, volnočasové aktivity klientů i možnost vzdělávání personálu přímo v Domově, to vše rámováno bezpečným a bezbariérovým prostorem s bezbariérovým přístupem do exteriéru přímo z pokoje klienta.


Rozhodnutím zřizovatele, tedy Karlovarského kraje, došlo ke změně, když bylo rozhodnuto o rekonstrukci stávajícího zařízení. Rekonstrukce  je realizována v letech 2022  – 2025 s cílem humanizace prostředí pro všechny mj. vybudováním 1lůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením pro klienty, zkvalitněním  volnočasových prostor i zázemí personálu a celkovým zlepšením technické/technologické infrastruktury.  Objekt bude rozšířen do šíře i hloubky, přibyde půlpatro, nové další výtahy, terasy apod. Následná kapacita zařízení po rekonstrukci bude 84 klientů.

Zásadou poskytované sociální služby (tedy to, co v každodenní činnosti dodržujeme) zejména je

zachovávání  lidské důstojnosti obyvatele

respektování osobnosti obyvatele, jeho přání a potřeb

dodržování lidských práv a základních svobod obyvatele

podpora  soběstačnosti obyvatele

poskytování individuální péče

týmová práce

Domov poskytuje sociální službu (cílová skupina) osobám s chronickým duševním onemocněním

(služba je  určena dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí ve věku od 60 let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při  zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Věková struktura cílové skupiny:

dospělí (od 60 let),

mladší senioři (65 – 80 let),

starší senioři (nad 80 let).

Domov poskytuje sociální službu obyvatelům v kompenzovaném stavu, kdy obyvatel není v zásadě sobě ani jiným nebezpečný a nepředstavuje ani trvalé nebezpečí vůči majetku v dispozici zařízení a spoluobyvatelům Domova.

Domov  neposkytuje sociální služby (negativně vymezená cílová skupina):

osobám, které potřebují infúzní terapii podpůrnou přístrojovou léčbu, nepřetržitou lékařskou péči, celodenní asistenci druhé osoby nebo tlumočníka; výjimkou je PEG (Perkutánní endoskopická gastrostomie), který není  důvodem pro odmítnutí poskytnutí služby, je však nutné, aby byl Domov o této situaci včasně předem informován pro možnost zajištění vhodné kompletní a vyvážené stravy  a všech potřebných speciálních pomůcek pro zajištění bezpečné a sterilní péče o PEG

osobám s akutním infekčním onemocněním IT

osobám aktuálně fyzicky a verbálně agresivním, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnického zařízení 

Domov u zájemce, čekatele ( = zájemce zařazený do pořadníku ) a následně klienta mj.:

zjišťuje vůli být uživatelem služby ( přímo u zájemce nebo čekatele, není-li to vzhledem ke zdravotnímu stavu možné, u opatrovníka příp. rodinných příslušníků )

zjišťuje vůli být uživatelem služby při příjmu před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby

zjišťuje vůli při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby co do nastavení služby (Příjmová knížka I, II) a dále pak v adaptačním období a dalším průběhu   poskytování   služby (individuální plán): např.  způsob oslovování, uložení léků a osobních dokladů,  rozsah odebírání stravy a zvyklosti stravování a hygieny, možnost výběru ubytování, rozsah úklidu, dovybavení pokoje vlastními drobnými předměty, zvyklosti, rituály, denní režim obyvatele atd.

dává možnost a je součinný při vypovězení Smlouvy o poskytnutí sociální služby a při odchodu obyvatele z Domova, obyvatel může službu kdykoli odmítnout nebo přerušit

obyvatel má možnost kdykoli opustit budovu, chodit nakupovat, rozhoduje o svém volném čase, na základě vlastního rozhodnutí se účastní pořádaných akcí, může dle svého rozhodnutí a zájmu navštěvovat společenské akce i mimo Domov (tam, kde je třeba pomoci, je situace ztížena omezeným počtem personálu a, bohužel, i  absencí přístupové cesty do města, takže nejde vždy okamžitě vyhovět)                 

podporuje spolupráci s rodinou a přáteli

respektuje svobodnou volbu obyvatele, co se týká řešení jeho sociální a zdravotní situace

seznámí prostřednictvím svých zaměstnanců obyvatele s možnými variantami řešení a jejich důsledky, důraz je kladen na to, aby obyvatel důsledkům svého rozhodnutí rozuměl, rozhodnutí obyvatele  je zaznamenáno do ošetřovatelské dokumentace nebo  individuálního  plánu

neomezuje návštěvy  časem, ale požaduje v zájmu obyvatel respektování nočního klidu

nabízí služby praktického lékaře docházejícího, psychiatra, diabetologa, zubaře, obyvatel může praktického lékaře či lékaře odborného v místě předchozího pobytu či jinde  navštěvovat na vlastní náklady,  nejčastěji se tak děje v součinnosti s rodinou

bere na vědomí přání a připomínky obyvatele ke stravování, je-li to provozně i jinak možné,  jsou respektovány – stravovací komise, záznamy v knize pochval a stížností na jídelně, záznamy v individuálních plánech, ústní připomínky, tématické klubové akce

šetří a vyřizuje stížnosti písemné, ústní i anonymní a postupuje při tom dle stanoveného pracovního postupu, dbá na to, aby stěžovatel nebyl šikanován v důsledku podání stížnosti

snaží se o zprostředkování pravidelných bohoslužeb i individuálních setkání s duchovním přísl. církve

vymezuje prostor pro obyvatele – kuřáky

zajišťuje služby jako je pedikúra, obchod se smíšeným zbožím, kadeřnice, masér zejména pro obyvatele,  kteří se již nemohou dostat do města

U  verbálně nekomunikujících klientů se zaměstnanci Domova snaží zjistit vůli, potřeby a přání obyvatele jeho technikami komunikace s nekomunikujícím (např. pozorování, vcítění, spolupráce s rodinou).

Domov má ve vnitřních normách písemně zpracovány postupy poskytování základních zákonem uložených služeb a to

a) poskytnutí ubytování

b) poskytnutí stravy

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) aktivizační činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Standardní postupy upravené ve vnitřních normách  jsou běžně přístupné všem zaměstnancům. Obyvatel je s nimi seznámen při příjmu (sociální pracovník, záznam v Příjmové knížce I) a pak dále v průběhu adaptačního období  (klíčový pracovník, záznam v individuálním plánu). Základní vnitřní dokumenty Domova jsou obyvatelům k dispozici na nástěnkách.

Vnitřní normy Domova tvoří

směrnice

SQSS = Standardy kvality sociální služby (jejich rámec je dán vyhl. 505/2006 Sb., Příloha II)

SQ Provozní

SQvPP = Standardy kvality v přímé péči

SQ 913 = Standardy kvality odbornosti 913 (standardy výkonů všeobecných sester v sociálních službách)

Domov dbá mj. na

oslovování, které si obyvatel určí

vycházky mimo areál individuálně  nebo v menší skupince v civilu

označení oděvu obyvatele  na skrytém místě

edukaci veřejnosti  ( např. info brožura + web – rozdíl mezi poskytovatelem sociální služby  a zdravotnickým zařízení, psychiatrickou léčebnou, léčebnou dlouhodobě nemocných, exkurze, dny otevřených dveří, nástěnky, besedy s občany )

Veškeré vnitřní normy Domova respektují a vycházejí  ze základních  zásad poskytování sociální služby, ze základních práv obyvatel Domova, z právního pořádku ČR a zejména pak Ústavy ČR vč. Listiny základních práv a svobod.

O zpracovávání osobních údajů v Domově  – viz sekce v levém vertikálním menu GDPR.

Fotografování klientů, zveřejňování fotografií (nástěnka, internet.str., FB apod.): V souladu s interní normou, tj. Směrnicí č. 13 O ochraně osobních údajů, je klient před focením poučen o možnosti vyvěšení fota, kde a teprve poté vyjádří svůj ne/souhlas s focením. Po fotografickém zdokumentování akce si klienti na pc nebo přímo ve fotoaparátu fotodokumentaci prohlédnou a následně mohou vzít svůj souhlas se zveřejněním kdykoliv zpět příp. určit, které foto ke zveřejnění použít a které vymazat.  Písemného předchozího souhlasu před akcí = focením nevyužíváme, když pro většinu klientely Domova je podepisování činností poměrně velmi náročnou.