GDPR

ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM ORGANIZACE KE GDPR zde.

OÚ zpracovávané Domovem

Domov zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) jen v nezbytně nutné míře, jen ty OÚ, jež jsou nezbytné pro naplňování a dodržování povinností vyplývající pro Domov z právního pořádku ČR v kontextu s předmětem činnosti Domova. Domov zpracovává OÚ vždy na základě jednoho ze 6 právních důvodů (titulů) daných Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním OÚ a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení), přičemž v naprosté většině případů jde o zákonný titul = právní povinnost.

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUBJEKTŮ OÚ, JEJICHŽ OÚ DOMOV ZPRACOVÁVÁ,

s uvedením titulu zpracování, právním/i předpisy i konkrétními zpracovávanými OÚ:

OÚ uchazeče o zaměstnání – souhlas subjektu OÚ (jméno, přijmení, kontakt – telefon, email, předchozí zaměstnání/pracovní pozice – dle vůle uchazeče o zaměstnání). Formulář k udělení souhlasu/odvolání souhlasu – viz níže.

OÚ zaměstnanceprávní povinnost: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon č. 48/1997 S., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 182/2006 S., o úpadku a způsobech jeho řešení, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákon č. 99/1963 S., občanský soudní řád, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP (jméno, příjmení, předchozí/rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalé bydliště, telefon, státní příslušnost, vzdělání, předchozí zaměstnání/druh práce, zdravotní pojišťovna, invalidita, starobní důchod, ze zákonů nezbytné OÚ rodinných příslušníků – manžel/ka, děti – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště). Titulem zpracování OÚ je právní povinnost, tudíž organizace = správce a zpracovatel OÚ nepotřebuje souhlas zaměstnance.

podobizna zaměstnance na fotoalba do provozu na přísl. odd. s uvedením jména a pracovní pozice – oprávněný zájem správce: s ohledem na cílovou skupinu pro lepší orientaci klienta a osob blízkých (zpracován balanční test – zpracování OÚ na základě zákonného titulu oprávněného zájmu správce)


OÚ klienta (zájemce, čekatele = zájemce v pořadníku)právní povinnost: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (vždy: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště – trvalé + skutečné, číslo OP, úhrady/vratky – číslo účtu, zdravotní pojišťovna, výše důchodu, výše PnP, informace o úhradách, dieta, info o zdravotním stavu, info pro individuální poskytování sociální služby/individuální plánování – info týkající se biografie klienta (životní příběh), někdy: pokud má klient soudem ustanoveného opatrovníka – viz níže + soudní rozhodnutí a údaje ze soudního rozhodnutí vyplývající – zejména informace o rodinných vztazích, o sociální situaci, stavu soběstačnosti klienta, dále informace o exekučních řízeních, pokud klient potřebuje v rámci jejich vyřizování pomoc, někdy klient žádá uložení svého foto na OP)

Titulem zpracování OÚ je právní povinnost, tudíž organizace = správce a zpracovatel OÚ nepotřebuje souhlas klienta (zájemce, čekatele = zájemce v pořadníku)

OÚ kontaktní osoby/náhradníka kontaktní osoby – zpracován balanční test – zpracování OÚ na základě zákonného titulu oprávněný zájem správce (jméno, přijmení, bydliště, emailová adresa, telefon).

OÚ osoby jednající za zájemce/žadatele = čekatele/klienta na základě plné moci (plná moc speciální/plná moc generální – právní povinnost: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, příp. na generální plné moci, s níž zmocněnec už přichází, i RČ)

OÚ opatrovníka klientaprávní povinnost: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (soudní rozhodnutí – jméno, příjmení, datum narození, bydliště)


OÚ dobrovolníkaprávní povinnost: zákon č. 198/2002 S., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (dobrovolník – jméno, příjmení, bydliště, telefon, zákonný zástupce dobrovolníka mladšího 18 let – totéž)

OÚ stážistysmlouva se školským zařízením, se školící agenturou (jméno, přijmení, datum narození)

OÚ smluvního/obchodního partnera (pokud ve smlouvě OÚ – viz dále)smlouva (u OSVČ se sídlo firmy může shodovat s adresou OSVĆ + zakládáme kopii ŽL)

OÚ jiné fyzické osoby Domov nezpracovává.

OÚ klienta Domov telefonicky a emailem nesděluje. Je možné si pro tento případ s kontaktní osobou pro telefonický kontakt domluvit heslo. Na podávání základních info jako např. info o hospitalizaci, obecně o stavu klienta, o úmrtí apod. kontaktní osobě, s níž se navíc známe osobně, se nic nemění, nelze nechat nejbližší osobu bez základních informací o jeho blízkém – našem klientovi. Pro osobu, která je se souhlasem klienta uvedena jako osoba s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace, se rovněž nic nemění.

Korespondenci se státními úřady jako je např. ČSSZ, ÚP, soudy, notáři, pošta apod. s OÚ klienta odesíláme prostřednictvím datové schránky i za klienta.

OÚ zaměstnance Domov zásadně nesděluje vůbec, pouze na základě ofic. žádosti kompetentních institucí jako je např. PČR, soudy, exekuční úřady apod. Zprávy jsou Domovem odesílány datovou schránkou.

Všichni zaměstnanci i třetí osoby (dobrovolník, stážista) jsou poučeni o povinnosti mlčenlivosti, poučení stvrzují podpisem. O této povinnosti včetně seznámení s SQvPP (Standard kvality v přímé péči) č. 2 Etický kodex pracovníka v sociálních službách a ostatních zaměstnanců jsou poučeni i další osoby, např. zaměstnanci externích dodavatelů (např. zaměstnanci dodavatelů oprav, výmalby apod.).

Domov OÚ klienta a zaměstnance předává v zákonem stanovených případech dalším subjektům jako je např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ.

Domov ke zpracování OÚ klienta a zaměstnance používá speciální sw. programy jako je Cygnus a další kancelářské sw.

Práva subjektu OÚ

Subjekt OÚ má za podmínek uvedených v Nařízení právo na přístup k těmto OÚ (tj. info o zpracování), právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování (tj. zdržení se jakéhokoliv zpracování mimo uchování údajů), právo na přenositelnost OÚ (tj. na vydání zpracovávaných údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo na námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

Domov bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce od obdržení žádosti, informuje subjekt OÚ o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt OÚ má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem/stížností/dotazem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

Práva subjektu OÚ podrobně zde a v Základním informačním memorandu.


SOUHLAS: musí být svobodný a aktivní, konkrétní a jednoznačný, informovaný, ,,viditelný” a ,,odlišitelný” (pokud není na samostatném dokumentu, pak graficky oddělený), snadno odvolatelný, oddělitelný (nesmí být spojován s jinými požadavky)

ODVOLÁNÍ SOUHLASU: souhlas může subjekt OÚ kdykoliv odvolat osobně a to v případě uchazeče o zaměstnání u PaM pí Urbanové, v případě kontaktní osoby/jeho náhradníka u SP pí Bc. Maslejové, Bc. Sládkové – viz sekce kontakty. Odvolání souhlasu bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.

SOUHLAS UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ zde. ODVOLÁNÍ SOUHLASU UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ zde.

Kontaktní osoba pro agendu související s Nařízením a zpracováváním a ochranou OÚ: JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka, MT 723 707 240, zuzana.blazkova@ddnejdek.cz

Návštěvy a ochrana osobních údajů

Návštěvy musí dbát ochrany osobních údajů všech subjektů osobních údajů, tedy všech fyzických osob nacházejících se v Domově a to zejména obyvatel Domova a personálu, ale také rodinných příslušníků a dalších návštěv obyvatel, dobrovolníků, účinkujících, obchodních partnerů a dalších osob, řídit se účinnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a dbát v tomto směru pokynů vedení Domova a personálu. Všichni výše označení mají pak zákaz pořizovat, z Domova vynášet, jiným osobám předávat či sami zveřejňovat zvukový a obrazový materiál zachycující subjekt osobních údajů bez jeho výslovného souhlasu. S ohledem na zdravotní stav cílové skupiny Domova a udělování souhlasu obyvatelem se sníženou orientací, který není rodinným příslušníkem, se návštěvě doporučuje postup konzultovat s na místě příslušným personálem. Děkujeme za pochopení.

Kamerový systém a ochrana osobních údajů

1) Vnitřní kamerový systém snímá v budově společné prostory a je bez záznamu. Upozornění na vstupních dveří.

2) Venkovní kamerový systém snímá prostory areálu a je se záznamem. Upozornění u vjezdů do areálu.

Fotodokumentace a ochrana osobních údajů

Ačkoliv máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od rodinných příslušníků, kteří kvitují, že prostřednictvím více než bohaté obrazové fotodokumentace mohou (třeba i ze vzdáleného zahraničí) sledovat své blízké a nejbližší, kteří dožívají zde v Domově, a ačkoliv dodržujeme námi daný manuál k pořizování konkludentních souhlasů klientů Domova s jednotlivým fotografováním (písemnou formu s ohledem na zdravotní stav klientů nelze dodržet) vč. výběru konkrétních foto na tyto webové stránky samotnými klienty, budeme s ohledem na Nařízení GDPR resp. ochranu osobních údajů nadále používat foto samozřejmě z dané akce, nicméně spíše skupinové, vzdálené, bez detailních záběrů konkrétního klienta. Pokud si klient sám nebude přát jinak.

Fotografování klientů, zveřejňování fotografií (nástěnka, internet.str., FB apod.). V souladu s interní normou, tj. Směrnicí č. 13 O ochraně osobních údajů, je klient před focením poučen o možnosti vyvěšení fota, kde a teprve poté vyjádří svůj ne/souhlas s focením. Po fotografickém zdokumentování akce si klienti na pc nebo přímo ve fotoaparátu fotodokumentaci prohlédnou a následně mohou vzít svůj souhlas se zveřejněním kdykoliv zpět příp. určit, které foto ke zveřejnění použít a které vymazat. Písemného předchozího souhlasu před akcí = focením nevyužíváme, když pro většinu klientely Domova je podepisování činností poměrně velmi náročnou.

V Nejdku 28.8.2018 JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka

Poslední aktualizace: 31.1.2020