Návštěvy

 • Navštěvovat rodinné příslušníky je možné kdykoliv v době od 9.00 hod do 20.00 hod.
 • Pro zajištění soukromí a pohodlí lze na pokojích návštěvy přijímat pouze výjimečně po předchozím souhlasu spoluobyvatele. To se samozřejmě netýká úplně imobilních obyvatelů a obyvatelů ubytovaných na jednolůžkových pokojích.
 • K návštěvě je možné využít posezení ve společenské místnosti, zimní zahradě a za příznivého počasí také pod přístěnky u budovy.
 • Pokud se týká prohlídky našeho zařízení, je vhodné si předem dojednat termín telefonicky.

Vážení přátelé,
dodržujte, prosím, povinnost ohlašování návštěvy na příslušné sesterně při příchodu a odhlašování návštěvy při odchodu tamtéž.
Jako domov se zvláštním režimem jsme povinni mapovat příchody a odchody osob zvenčí, dbát na uzavření vchodů a dodržování dalších bezpečnostně technických opatření.
Děkujeme za pochopení.

Doporučení pro návštěvy:

 • Buďte partnery a spolupracovníky ošetřujícího personálu v péči o Vašeho blízkého.
 • S ohledem na zdravotní stav Vašeho blízkého i skutečnost, že není na pokoji sám, zvolte přiměřenou délku, dobu návštěvy a počet návštěvníků.
 • Přijďte vhodně oblečeni a příjemně naladěni. S účastí a porozuměním naslouchejte starostem a obavám navštíveného.
 • Vašeho blízkého povzbuzujte a uklidňujte, zároveň však respektujte jeho názory a myšlenky.
 • Odpovídajícím způsobem informujte navštíveného , pokud možno, nezatěžujte jej příliš svými osobními problémy.
 • Při konverzaci buďte iniciativní, ale ne mnohomluvní za každou cenu. I mlčení a naslouchání má velký přínos.
 • Chápejte právo Vašeho blízkého na vyjádření svého strachu, obav i zármutku.
 • Berte ohled na spoluobyvatele a chod zařízení.
 • Pokud chcete Vašemu blízkému něco přinést, buďte přiměření a rozumní. U obyvatel s dietou se řiďte, prosím, pokyny ošetřujícího personálu.
 • Je vhodné při loučení sdělit termín Vaší další návštěvy. Ten se snažte dodržet a zabránit tak zklamání Vašich blízkých, kteří se na návštěvu většinou velmi těší.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Návštěvy musí dbát ochrany osobních údajů všech subjektů osobních údajů, tedy všech fyzických osob nacházejících se v Domově a to zejména obyvatel Domova a personálu, ale také rodinných příslušníků a dalších návštěv obyvatel, dobrovolníků, účinkujících, obchodních partnerů a dalších osob, řídit se účinnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a dbát v tomto směru pokynů vedení Domova a personálu. Všichni výše označení mají pak zákaz pořizovat, z Domova vynášet, jiným osobám předávat či sami zveřejňovat zvukový a obrazový materiál zachycující subjekt osobních údajů bez jeho výslovného souhlasu. S ohledem na zdravotní stav cílové skupiny Domova a udělování souhlasu obyvatelem se sníženou orientací, který není rodinným příslušníkem, se návštěvě doporučuje postup konzultovat s na místě přítomným personálem.

Děkujeme za spolupráci pří péči o Vaše blízké.