Interní informace Domova ve věci whistleblowingu

1. Vnitřní předpis upravující mj. VOS (VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM) upraven ve Směrnici č. 50 O ochraně oznamovatelů...najdeš na www. ddnejdek.cz/Ke stažení a v písemné podobě u ředitelky v kc   

2. Příslušná osoba: JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitel a statutární zástupce, najdeš - většinou :)  - v kc  nebo

  • na telefonu: 723 707 240,

  • na emailu: zuzana.blazkova@ddnejdek.cz, oznamovatel@ddnejdek.cz,

  • písemně: adresa Domova + na obálce ,,NEOTVÍRAT - POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY",

  • pokud osobně, pak vždy po předchozí dohodě o místě a termínu; o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, příp. bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení. 

EOS (EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM) - Prostřednictvím EOS lze oznámení učinit stejnými formami systému Ministerstva spravedlnosti ČR .......najdeš na https://oznamovatel.justice.cz

3. Informace o ochraně osobních údajů pro oznamovatele ....... najdeš ve Směrnici č. 50 O ochraně oznamovatelů

4. Informace o ochraně osobních údajů pro dotčené osoby....... najdeš ve Směrnici č. 50 O ochraně oznamovatelů

5. Ochrana osobních údajů / GDPR obecně....najdeš v sekce GDPR

6. Vnější oznamovací systém ....najdeš ve Směrnici č. 50 O ochraně oznamovatelů nebo viz výše: MS ČR

CO JE TO WHISTLEBLOWING?

Whistleblowing je označení pro akt, kdy zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec odhaluje nezákonné, škodlivé nebo neetické praktiky v rámci svého zaměstnání nebo organizace. Tyto praktiky mohou zahrnovat například korupci, zneužívání moci, porušování práv zaměstnanců nebo škodlivé dopady na veřejné zdraví a životní prostředí. Výraz whistleblowing vychází z anglického “to blow a whistle”, tedy pískat na píšťalku. V přeneseném slova smyslu tak znamená upozornění na nekalé, nezákonné nebo protiprávní jednání, zkrátka podobně jako rozhodčí při fotbale píská fauly. Je považován za test důvěry zaměstnanců a kultury organizace.

Pro povinné firmy je důležité nepodceňovat zavedení whistleblowing řešení jednak pro předcházení trestní odpovědnosti právnických osob, splnění zákonných povinností, posilování důvěryhodnosti, ochraně firemní reputace, ale předchází se i potenciálním významným finančním škodám.Podle velikosti a typu firem (v návaznosti na jednotlivé zemské úprav EU směrnice) je povinností zavést vnitřní oznamovací systém pro oznamování ze strany zaměstnanců a v případě společností větších i připojení vnějšího systému. V ČR je tento vnější systém provozován Ministerstvem spravedlnosti.Zásadní je také zavedení role Ombudsmana. Tedy tzv. “Příslušné osoby”, která má na starosti vypořádávání jednotlivých podání.

V rámci EU je ochrana “whistle blowerů” zajišťována prostřednictvím směrnic:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně zdrojů informací v oblasti práva a justice v EU,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1938 ze dne 23. října 2019 o ochraně zdrojů informací v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
.

Whistleblowing je důležitým nástrojem pro boj proti nezákonným a škodlivým praktikám nejen v rámci business sféry, ale (a možná především) i ve veřejné správě a pomáhá zlepšovat průhlednost a odpovědnost v těchto oblastech.

 

Whistleblowingu se v rámci české legislativy věnuje

zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO, účinnost zákona 1. 8. 2023),

zákon č. 172/2023., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů (účinnost zákona 1. 8. 2023)

ZOO mj. upravuje:

a) podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,

b) podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila,

c) působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.


Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Domově, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v Domově a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 
7. ochrany životního prostředí,
   
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie,
   
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Aktualizace 31.7.2023        JUDr. Bc. Zuzana Blažková